czytaj dalej

Blog

04-10-2013

Czesław Michniewicz nie ma ultimatum

Też czy­tam, że Tomek Hajto widzi sie­bie w roli na­stęp­cy Cze­sła­wa Mich­nie­wi­cza, ale ja z nikim nie roz­ma­wia­łem o pro­wa­dze­niu Pod­be­ski­dzia – wy­ja­śnia pre­zes Woj­ciech Bo­rec­ki. – Nie stra­szę tre­ne­ra, nie grożę mu, nie jest też praw­dą, że trzy­ma­my szko­le­niow­ca wy­łącz­nie dla­te­go, że w przy­pad­ku zwol­nie­nia mu­sie­li­by­śmy mu za­pła­cić ol­brzy­mie od­szko­do­wa­nie. Nie ma ta­kie­go za­pi­su w kontr­ak­cie Mich­nie­wi­cza – do­da­je szef Gó­ra­li.

Spo­tka­nie pre­ze­sa ze szko­le­niow­cem trwa­ło go­dzi­nę. Roz­ma­wia­no, jak twier­dzi pre­zes, wy­łącz­nie o dys­po­zy­cję za­wod­ni­ków. – Bra­ku­je mi u pił­ka­rzy wio­sen­ne­go gra­nia na 110 pro­cent moż­li­wo­ści. Wśród gra­czy za­czy­na prze­wa­żać my­śle­nie, że do końca ligi jest jesz­cze dużo spo­tkań, więc i oka­zji na od­ro­bie­nie strat. Mar­twi mnie też, że nie strze­la­my goli. Ow­szem nie ma Ro­ber­ta Dem­ja­na, ale je­sie­nią ubie­głe­go roku był i nie po­mógł. Je­ste­śmy w sta­nie wy­grać z każ­dym, ale ze­spół musi pokać gó­ral­ski cha­rak­ter, a wtedy damy radę i Le­cho­wi – mówi Bo­rec­ki.

Da­riusz Osta­fiń­ski

« powrót

 

Cytat Tygodnia

‘’Porażka jest gorsza od śmierci bo trzeba się po niej obudzić"

Czeslaw Michniewicz on Facebook
Galeria