czytaj dalej

Newsy » W mediach

11-10-2013

Czesław Michniewicz: Telichowski w ataku to nie fanaberia

 

 

Czesław Michniewicz Czesław Michniewicz Foto: Tomasz Wantuła / Newspix

- Taka jest nasza obec­na sy­tu­acja, kon­tu­zjo­wa­ni są Ma­li­now­ski, Pa­we­la i Chra­pek więc na ten mo­ment nie mamy zu­peł­nie na­past­ni­ka. Te­li­chow­ski z racji tego, że kie­dyś w ju­nio­rach wy­stę­po­wał na tej po­zy­cji po­tra­fi się zna­leźć, za­grał do­brze i strze­lił bram­kę. To nie wy­ni­ka z ja­kiejś mojej fa­na­be­rii, tylko z sy­tu­acji w ja­kiej się zna­leź­li­śmy - dodał.

Na­stęp­nie Mich­nie­wicz wspo­mniał o kon­tu­zjach: - W przy­pad­ku Wojt­ka Szy­man­ka ko­niecz­ny bę­dzie za­bieg ope­ra­cyj­ny w sta­wie ko­la­no­wym. Jeśli cho­dzi i o Chmie­la i o Ma­li­now­skie­go to wię­cej bę­dzie­my wie­dzieć w po­nie­dzia­łek - nie jest po­wie­dzia­ne, że będą zdro­wi na mecz z Cra­co­vią. Trud­no też prze­wi­dzieć sy­tu­ację Krzyś­ka Chrap­ka, on ma dużo przejść za sobą, nie grał przez trzy lata i teraz gdy po­tre­nu­je to od­zy­wa­ją się dawne urazy. Po­dob­nie było przed tym me­czem, mie­li­śmy plan żeby po­grał tro­chę dziś w spa­rin­gu,i jutro w meczu dwój­ki w Wo­dzi­sła­wiu ale nie­ste­ty ma pro­ble­my z łydką i nie wiem kiedy bę­dzie do dys­po­zy­cji - wy­li­czył.

- Na pewno cie­szy po­wrót Bar­tło­mie­ja Ko­niecz­ne­go ale wi­dzie­li­śmy, że po­trze­bu­je jesz­cze dużo czasu. Ponad mie­siąc nie grał i widać, że nie czuje się jesz­cze pew­nie. Brak mu tro­szecz­kę orien­ta­cji, ob­li­cze­nia doj­ścia do piłki, to po­wo­du­je spóź­nio­ne in­ter­wen­cje. Dziś na pewno nie był to jego wiel­ki mecz ale wiemy na co stać Bart­ka, musi mocno pra­co­wać żeby dojść do peł­nej formy. W tej chwi­li nie sądzę żeby był go­to­wy do gry na naj­bliż­szy mecz li­go­wy - za­koń­czył.

« powrót

 

Cytat Tygodnia

‘’Porażka jest gorsza od śmierci bo trzeba się po niej obudzić"

Czeslaw Michniewicz on Facebook
Galeria